Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
books

ชาวพุทธไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้า แต่ถ้าเกิดกิเลสขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้ว ต่อให้พระเจ้าทั่วโลกก็ช่วยไม่ได้