“…ร่มเงาทำให้คิดถึงต้นไม้ แต่ต้นไม้คือสิ่งแท้จริง” ฮับราฮัม ลินคอล์น