Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
books

หนังสือเล่าความคิดของคนมากมาย ทั้งทุกข์สุขเศร้ายินดี จึงไม่ควรทำร้ายผู้อื่น เมื่อใครลำบากก็ควรช่วย